I. CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH GIS VỚI AVENUE

1. Mục tiêu môn học
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết các chương trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Avenue trong ArcView GIS.
2. Mô tả tóm tắt môn học
Giới thiệu Avenue - Phương pháp hiệu chỉnh các thanh công cụ và tạo giao diện mới trong Arcview - Hàm, biến và kiểu dữ liệu của Avenue - Phân cấp đối tượng trong Arcview - Cú pháp của ngôn ngữ lập trình Avenue - Các nguyên tắc mã hóa ngôn ngữ trong Avenue - Soạn thảo và thực thi chương trình - Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Avenue để tương tác với View, Theme, Graphic, Symbol, Table, Layout và Chart - Xây dựng một số ứng dụng trên Arcview bằng ngôn ngữ lập trình Avenue.
3. Yêu cầu kiến thức đối với học viên
Biết sử dụng phần mềm ArcView;
Biết lập trình cơ bản.
4. Nội dung
Thời lượng chương trình: 36 tiết (06 tuần)
 Bài
Nội dung
Số tiết
1
Giới thiệu về ngôn ngữ Avenue
  Giới thiệu về ngôn ngữ Avenue, đặc điểm của ngôn ngữ Avenue.
1
2
Lớp và đối tượng
Lớp và đối tượng trong ArcView;
Yêu cầu (request) và cách gọi yêu cầu trong Avenue.
2
3
Cấu trúc ngôn ngữ Avenue
Các kiểu dữ liệu trong Avenue
Toán tử trong Avenue;
Biến;
- Các phát biểu;
5
4
Tạo giao diện người dùng trong ArcView
Tạo giao diện theo yêu cầu của người sử dụng: tạo thêm công cụ, menu, sửa chửa giao diện trên ArcView
2
5
Làm việc với bản đồ và các lớp dữ liệu
- Điều khiển với khung nhìn (View) và lớp dữ liệu (theme);
Điều khiển các đối tượng đồ họa;
Tạo Layout và thao tác trên Layout.
5
6
Tương tác với dữ liệu, kết nối, truy vấn, hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính
- Điều khiển bảng dữ liệu thuộc tính: tạo bảng mới, sắp xếp bảng ghi trong bảng, truy vấn dữ liệu thuộc tính, liên kết các bảng dữ liệu thuộc tính
5
7
Lập trình giao diện Dialog
- Tạo các Dialog;
- Điều khiển Dialog.
5
8
Bài tập thực hành cuối khóa
       Mỗi học viên viết một chương trình ứng dụng
5
5. Tài liệu tham khảo:
- Lập trình GIS với Avenue (Programming in Avenue), Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính biên soạn
- ESRI, Using ArcView GIS
6. Phương pháp đánh giá kết quả
Mỗi học viên viết một chương trình ứng dụng. Học viên đạt yêu cầu được Trung tâm cấp chứng chỉ.
 
 
II. CHUYÊN ĐỀ MICROSTATION VÀ FAMIS
 
1. Mục tiêu môn học
Giúp học viên nắm vững cách sử dụng phần mềm MicroStation và Famis để xây dựng cơ sở dữ liệu phục công tác quản lý đất đai.
2. Mô tả tóm tắt môn học
- Hướng dẫn sử dụng các công cụ của phần mềm MicroStation, Mapping Office, Famis ;
- Vận dụng các chức năng của phần mềm xây dựng dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất,…
3. Yêu cầu kiến thức đối với học viên
Có kiến thức cơ bản về bản đồ học, bản đồ địa chính;
4. Nội dung
Thời lượng chương trình: 30 tiết
 Bài
Nội dung
Số tiết
1
Giới thiệu phần mềm MicroStation, Famis
-          Giới thiệu chức năng cơ bản của phần mềm MicroStation;
-          Giới thiệu chức năng cơ bản của phần mềm Famis.
1
2
Căn bản về phần mềm MicroStation
-          Cấu trúc tập tin *.dgn;
-          Các dạng đối tượng đồ họa trong MicroStation;
-          Sử dụng font tiếng Việt trong MicroStation;
-          Sử dụng các công cụ trong MicroStation.
6
3
Xây dựng dữ liệu không gian
-          Tổ chức các lớp dữ liệu không gian trong MicroStation;
-          Nhập dữ liệu từ định dạng dữ liệu Autocad;
-          Xây dựng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trị đo;
-          Xây dựng dữ liệu từ ảnh (ảnh quét, ảnh hàng không).
8
4
Chuẩn hóa dữ liệu
-          Sử dụng fence trong quá trình thay đổi và sửa chửa dữ liệu;
-          Thay đổi thuộc tính đồ họa của đối tượng
-          Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính bằng phần mềm Famis
-          Biên tập đối tượng kiểu vùng;
8
5
Biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
-          Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính;
-          Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ HTSDĐ giấy.
7
 5. Tài liệu tham khảo:
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation, Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính biên soạn
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis, Tài liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường biên soạn
6. Phương pháp đánh giá kết quả
Kiểm tra kiến thức trên máy tính, thời gian 60 phút
Học viên đạt yêu cầu được Trung tâm cấp chứng chỉ.
 
 
III. CHUYÊN ĐỀ MAPINFO 
 
1. Mục tiêu môn học
Giúp học viên nắm vững cách sử dụng phần mềm Mapinfo để xây dựng dữ liệu không gian, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính, kết nối với các hệ thống khác để từ đó thực hiện các thao tác khác như truy vấn, hiển thị, phân tích dữ liệu không gian và thuộc tính và xây dựng bản đồ theo những chuyên đề khác nhau.
2. Mô tả tóm tắt môn học
Môn học giới thiệu kiến thức cơ bản về bản đồ học, trình tự các bước tiến hành xây dựng dữ liệu không gian, tổ chức và xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính trên phần mềm Mapinfo.
Trên cơ sở dữ liệu xây dựng được tiến hành truy vấn, hiển thị dữ liệu, phân tích dữ liệu không gian và thuộc tính, xây dựng bản đồ chuyên đề và tạo bản đồ thành quả theo yêu cầu.
3. Yêu cầu kiến thức đối với học viên
Có kiến thức cơ bản về bản đồ học;
4. Nội dung
Thời lượng chương trình: 30 tiết
Bài
Nội dung
Số tiết
1
Khái quát về hệ thống thông tin địa lý
-          Định nghĩa GIS;
-          Các thành phần cơ bản của GIS;
-          Giới thiệu các chức năng cơ bản của GIS.
2
2
Tổng quan về phần mềm Mapinfo
-          Giới thiệu phần mềm Mapinfo;
-          Cài đặt phần mềm Mapinfo;
-          Giao diện và các công cụ sử dụng chính của phần mềm Mapinfo.
2
3
Xây dựng và hiệu chỉnh dữ liệu không gian
-          Tổ chức các lớp dữ liệu không gian;
-          Các công cụ vẽ và hiệu chỉnh dữ liệu không gian;
-          Nhập dữ liệu không gian từ các nguồn dữ liệu khác: Autocad, MicroStation;
-          Tạo các đối tượng dạng điểm từ số liệu tọa độ địa lý;
-          Xây dựng dữ liệu không dựa trên nền ảnh quét;
-          Hiệu chỉnh dữ liệu không gian: sử dụng công cụ hiệu chỉnh dữ liệu không gian, các chức năng phân tích không gian.
8
4
Xây dựng và hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính
-          Khái niệm cơ sở dữ liệu;
-          Tạo bảng dữ thuộc tính: tạo Table mới, tổ chức và chỉnh sửa cấu trúc của Table;
-          Nhập dữ liệu thuộc tính: bằng công cụ info, cập nhật dữ liệu theo từng cột, trao đổi dữ liệu với các dạng dữ liệu khác như Excel, Access, dbase dbf.
-          Các chức năng khác của dữ liệu dạng bảng.
8
5
Truy vấn dữ liệu
-          Tìm kiếm dữ liệu trong cửa sổ bảng đồ bằng lệnh Find;
-          Truy vấn dữ liệu bằng biểu thức: Select, SQL.
4
6
Tạo bản đồ chuyên đề
-          Các loại bản đồ chuyên đề;
-          Trình tự các bước tạo bản đồ chuyên đề;
-          Hiển thị nhãn trên bản đồ chuyên đề;
-          Tạo và hiệu chỉnh chú dẫn.
2
7
Tạo trang in
-          Tạo cửa sổ Layout;
-          Làm việc, chỉnh sửa trên cửa sổ Layout;
-          Tạo và lưu trang in;
-          In trang in.
2
8
Tổ chức và hiệu chỉnh Workspace
-          Khái niệm trang Workspace;
-          Mở và hiệu chỉnh trang Workspace;
-          Đóng gói trang Workspace.
2
 5. Tài liệu tham khảo:
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfo, Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính biên soạn
- Công ty Mapinfo, Mapinfo UserGuide
6. Phương pháp đánh giá kết quả
Kiểm tra kiến thức trên máy tính, thời gian 60 phút.
Học viên đạt yêu cầu được Trung tâm cấp chứng chỉ.

 

Số lần xem trang: 2331
Điều chỉnh lần cuối: 23-11-2010

Nội dung đào tạo lớp học chuyên đề

CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐO ĐẠC (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT (23-11-2010)

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG (23-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai tám sáu ba

Xem trả lời của bạn !