(Sơ đồ vị trí Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính)

 
Tên tiếng Việt    :  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH
Tên tiếng Anh :  CENTER  FOR  CADASTRAL TECHNOLOGY  RESEARCH  AND  APPLICATIONS
Tên viết tắt theo tiếng Anh : CTRA
Trụ sở chính       :  Đại học Nông Lâm TP. HCM, Khu phố 6 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại             :  (84-028) – 37245422 – 37245694 - 37245411
Fax                   :  (84-028) – 37245422
Email                :  ttdiachinh @hcmuaf.edu.vn
Website            :  http://www.cadas.hcmuaf.edu.vn
 
CƠ SỞ PHÁP LÝ
  Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động căn cứ trên các văn bản:
- Luật Khoa học và Công nghệ;
- Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định   chi  tiết thi hành một số điều luật của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Quyết định số 958/2000/QĐ-TCHC ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về việc Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Địa chính;
- Quyết định số 127/QĐ-ĐHNL-TCCB, ngày 25/01/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Địa chính thành Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính;
- Quyết định số 147/QĐ-ĐHNL-TCCB, ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về việc ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính;
- Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số196/ĐK-KHCN ngày 22/04/2008 của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
  Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.
  Trong quá trình hoạt động phát triển, Trung tâm có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các tỉnh thành và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
CHỨC NĂNG
 Trung tâm có chức năng nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực về công nghệ địa chính, bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường; hợp tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đăng ký.
 
NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
 1. Nhiệm vụ :
- Nghiên cứu: Nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các Bộ ngành và Sở có liên quan để thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, tiến bộ khoa học – công nghệ và ứng dụng vào nghiên cứu thực nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ địa chính, bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường;
- Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao khoa học – công nghệ từ kết quả nghiên cứu;
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn, dịch thuật, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ địa chính, bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường;
- Hợp tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đăng ký.       
2. Trách nhiệm:
- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách Nhà nước, quy định của pháp luật và các quy định của Nhà trường trong mọi hoạt động của Trung tâm;
- Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao khoa học và công nghệ thông qua tuyển chọn đấu thầu; do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng trực tiếp; do các tổ chức, cá nhân đặt hàng; và do các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ giao theo chức năng;
- Tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định của Luật Lao động và Pháp lệnh Hợp đồng lao động;
- Tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng đúng mục đích các tài sản như phòng ốc và trang thiết bị đạt hiệu quả cao nhất;
- Các hoạt động tài chính, hợp đồng sản xuất của Trung tâm phải tuân theo các quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường, đồng thời chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan;
- Tham gia công tác đào tạo và rèn nghề theo kế hoạch của Trung tâm và của Trường.
3. Quyền hạn:
- Ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ;
- Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác theo luật định;
- Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của tổ chức khoa học và công nghệ;
- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án quy mô hoạt động phù hợp với năng lực và nhiệm vụ của Trung tâm;
- Chủ động thuê lao động phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm trên cơ sở chấp hành các quy định của Luật Lao động và Pháp lệnh Hợp đồng lao động.
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1. Nghiên cứu
  Nghiên cứu cơ sở luận, phương pháp luận, tiến bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào nghiên cứu thực nghiệm trong các lĩnh vực:
- Phân loại, phân hạng và đánh giá đất đai;
- Định giá đất đai và bất động sản;
- Thị trường đất đai và bất động sản;
- Thuế đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
- Đo đạc và thành lập bản đồ các loại;
- Xây dựng Atlas các loại;
- Đăng ký và cấp Giấy chứng nghận quyền sử dụng đất;
- Thống kê - kiểm kê, và chỉnh lý biến động đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quy hoạch đô thị và khu dân cư; quy hoạch phát triển quỹ đất và quy hoạch phát triển trang trại;...
- Công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
- Quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên cho mục đích phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo;
- Kinh tế sử dụng đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
- Dự án đầu tư và phát triển.
2. Tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ
- Tham gia tư vấn, thực hiện biên soạn, dịch thuật giáo trình và tài liệu, tham gia giảng dạy, đào tạo và rèn nghề cho học viên các ngành có liên quan đến lĩnh vực công nghệ địa chính, bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường;
- Tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên đề về công nghệ địa chính, quản lý đất đai, bất động sản, và tài nguyên - môi trường cho cán bộ giảng dạy nghiên cứu trong các trường, viện, cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành;
- Hợp đồng tư vấn, thực hiện các đề tài nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực luật định sau:
     + Phân loại, phân hạng và đánh giá đất đai;
     + Định giá đất đai và bất động sản;
     + Thị trường đất đai và bất động sản;
     + Thuế đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
     + Đo đạc và thành lập bản đồ các loại;
     + Xây dựng atlas các loại ;
     + Đăng ký và cấp Giấy chứng nghận quyền sử dụng đất;
     + Thống kê - kiểm kê, và chỉnh lý biến động đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ;
     + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; quy hoạch đô thị và khu dân cư; quy hoạch phát triển quỹ đất và quy hoạch phát triển trang trại;...
     + Công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
     + Quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên cho mục đích phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo;
     + Kinh tế sử dụng đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường;
     + Dự án đầu tư và phát triển.
3. Sản xuất :
  Bản đồvà Atlas các loại, xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực địa chính, bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường.
4. Liên kết và hợp tác
  Liên kết và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, hội nghị và hội thảo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ được cấp phép hoạt động.

"VỚI NĂNG LỰC CỦA MÌNH, TRUNG TÂM  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TẤT CẢ CÁC ĐỐI TÁC ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC TRÊN"

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy không bốn năm

Xem trả lời của bạn !