Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-28-2014-TT-BTNMT-thong-ke-kiem-ke-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-239217.aspx

 

Số lần xem trang : :337
Nhập ngày : 20-11-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Văn bản khác

THÔNG TƯ 29/2014/TT-BTNMT(20-11-2017)

Ký hiệu quy hoạch trong hệ thống bản vẽ sử dụng trong các đồ án quy hoạch xây dựng kèm theo Quyết định 21/2005/QĐ-BXD(01-02-2011)

So sánh sự khác nhau giữa Thông tư 19/2009/TT-BTNMT và Thông tư 30/2004/TT-BTNMT về hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất(04-12-2010)

Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo QĐ 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 (24-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín tám hai năm

Xem trả lời của bạn !