click here to download

Số lần xem trang : :4232
Nhập ngày : 24-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Thông tư

Thông tư liên tịch số 13-2011-BXD-BTNMT-BNN ngày 28-10-2011 quy định lập, thẩm định quy hoạch nông thôn mới(18-03-2012)

Thông tư 01/2010/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày van bản hành chính(08-03-2011)

Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ TN&MT quy định định mức kinh tế, kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(24-11-2010)

Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ TN&MT hướng dẫn chi tiết việc lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(24-11-2010)

Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính(24-11-2010)

Thông tư 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ(24-11-2010)

Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng BĐHTSDĐ(24-11-2010)

Thông tư 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ TN&MT hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán tính kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh QH-KHSDĐ(24-11-2010)

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản(24-11-2010)

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ TN&MT hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất(24-11-2010)

Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ TN&MT hướng dẫn lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất(24-11-2010)

Thông tư 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ TN&MT hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính(24-11-2010)

Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ 198 về thu tiền sử dụng đất(24-11-2010)

Thông tư 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ 197 về bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất(24-11-2010)

Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ 188 về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất(24-11-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bốn năm chín

Xem trả lời của bạn !