ĐỀ CƯƠNG LỚP CHUYÊN ĐỀ
“SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS
TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”
 
 
1. Mục tiêu môn học
Giúp học viên nắm vững cách sử dụng phần mềm MicroStation và Famis để xây dựng cơ sở dữ liệu phục công tác quản lý đất đai.
2. Mô tả tóm tắt môn học
- Hướng dẫn sử dụng các công cụ của phần mềm MicroStation, Mapping Office, Famis ;
- Vận dụng các chức năng của phần mềm xây dựng dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất,…
3. Yêu cầu kiến thức đối với học viên
-          Có kiến thức cơ bản về bản đồ học, bản đồ địa chính;
4. Nội dung
Thời lượng chương trình: 30 tiết
 
Bài
Nội dung
Số tiết
1
Giới thiệu phần mềm MicroStation, Famis
-          Giới thiệu chức năng cơ bản của phần mềm MicroStation;
-          Giới thiệu chức năng cơ bản của phần mềm Famis.
1
2
Căn bản về phần mềm MicroStation
-          Cấu trúc tập tin *.dgn;
-          Các dạng đối tượng đồ họa trong MicroStation;
-          Sử dụng font tiếng Việt trong MicroStation;
-          Sử dụng các công cụ trong MicroStation.
6
3
Xây dựng dữ liệu không gian
-          Tổ chức các lớp dữ liệu không gian trong MicroStation;
-          Nhập dữ liệu từ định dạng dữ liệu Autocad;
-          Xây dựng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trị đo;
-          Xây dựng dữ liệu từ ảnh (ảnh quét, ảnh hàng không).
8
4
Chuẩn hóa dữ liệu
-          Sử dụng fence trong quá trình thay đổi và sửa chửa dữ liệu;
-          Thay đổi thuộc tính đồ họa của đối tượng
-          Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính bằng phần mềm Famis
-          Biên tập đối tượng kiểu vùng;
8
5
Biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
-          Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính;
-          Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ HTSDĐ giấy.
7
 
5. Tài liệu tham khảo:
[1].    Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation, Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính biên soạn
[2].    Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis, Tài liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường biên soạn
6. Phương pháp đánh giá kết quả
Kiểm tra kiến thức trên máy tính, thời gian 60 phút
Học viên đạt yêu cầu được Trung tâm cấp chứng chỉ.

Số lần xem trang : :3370
Nhập ngày : 27-08-2009
Điều chỉnh lần cuối :25-11-2009

Chuyên đề lập trình GIS với AVENUE (14-09-2009)

Chuyên đề Mapinfo(12-07-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín không tám năm

Xem trả lời của bạn !